đ/c Đàm Thị Nhâm - chức vụ Bí thư 

đ/c Ma Đình Công- Phó BT